Darmowa dostawa od 249,00 zł

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.malama.pl jest własnością firmy Malama Konrad Korek (reprezentowaną przez Konrada Korek – właściciel) , z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Lutniowej 13 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w Gdańsku, pod numerem NIP 5882022620, REGON 220904955, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
Niniejszy regulamin sklepu internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Malama pod adresem internetowym www.malama.pl, zwanego dalej „Sklepem”, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży z nabywcami za pośrednictwem Sklepu.
Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą oraz klientem Sklepu, zwanym dalej „Nabywcą”.

I. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest:

 1. wypełnienie formularza zamówienia – dla Nabywców nie korzystających z usługi konta w Sklepie, bądź
 2. złożenie zamówienia po zarejestrowaniu się do usługi konta Sklepu

2. Nabywcą produktów dostępnych w Sklepie może być tylko osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Nabywca”).
3. Sprzedawca realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
4. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowanych w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu prawa i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.

 

II. Oferta Sklepu

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak danych dotyczących kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Nabywcy przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia, wraz z wszystkimi innymi dodatkowymi kosztami (o ile takie wystąpią). Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Nabywcy w momencie złożenia przez niego zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w ofercie, co nie może jednak negatywnie wpływać na dokonane zamówienie.
4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
5. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.
6. Każdy towar zakupiony w Sklepie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa jest fabrycznie nowy, wolny od wad i posiada oryginalne metki lub opakowanie.

 

III. Zasady korzystania ze sklepu

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Sprzedawca może pozbawić Nabywcę prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Nabywcę Regulaminu, a w szczególności, gdy Nabywca:

 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych nabywców korzystających ze Sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez obsługę sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Nabywca zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sprzedawcy
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. Procedura zakupów (zawarcia umowy sprzedaży)

1. Nabywca powinien dokonać wyboru towarów, które chce zakupić podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu
2. Wybrane towary Nabywca powinien dodać do koszyka
3. Nabywca powinien uzupełnić wymagane dane oraz wybrać opcję płatności i dostawy
4. Przed finalnym złożeniem zamówienia Nabywca będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. poszczególne elementy zamówienia (towary) oraz wszystkie koszty obciążające Nabywcę, w tym cenę jednostkową oraz łączną (tj. z podatkiem), wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Nabywca ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Akceptacja regulaminu i zatwierdzenie treści składanego zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi oświadczenie woli Nabywcy do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu
7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres mailowy Nabywcy podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji o czym Nabywca zostanie poinformowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie .
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Koszt i sposób dostawy

1. Dostawa zamówień złożonych w Sklepie odbywa się za pomocą:

 1. Poczty Polskiej
 2. Kuriera DPD
 3. Inpost Paczkomaty 24/7
 4. Kuriera Trójmiasto (Transport własny Sklepu)

2. Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed finalnym zatwierdzeniem danego zamówienia. Informacje o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia na adres podany w formularzu zamówienia lub przypisany do usługi konta w Sklepie.
3. Nabywca w miarę możliwości powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca w miarę możliwości powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

4. Koszt odesłania do Sprzedawcy przesyłki w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa rękojmi pokrywa Sprzedawca - w takim przypadku Sprzedawca bardzo prosi o wcześniejszy kontakt zainicjowany przez Nabywcę ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 509 550 764 lub e-mail: sklep@malama.pl, w celu uzgodnienia warunków i terminów przesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy.

5. Podany czas dostawy przesyłek jest czasem orientacyjnym deklarowanym przez przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźniania - jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania Nabywcy o ewentualnym opóźnieniu, w przypadku gdy taką informację będzie posiadał.

 

VI. Sposoby płatności

1. Nabywca może dokonać płatności w następujący sposób:

 1. Przelewem na konto bankowe: ING Bank Śląski 42 1050 1764 1000 0092 1019 3240, tytuł przelewu musi zawierać numer zamówienia. Nie wpisanie numeru zamówienia może opóźnić jego realizację.
 2. Poprzez systemy szybkich płatności elektronicznych, w tym system PayU S.A (platnosci.pl, payu.pl) oraz Płatności IAI
 3. Za pobraniem, z wyłączeniem wyboru opcji dostawy: Paczkomaty 24/7 oraz Kurier Trójmiasto

2. W przypadku gdy Nabywca wybrał metodę płatności wskazaną w pkt 5.1 a i 5.1 b Sprzedawca czeka na wpłatę 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w pkt 4.7 powyżej.

 

VII. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w zależności od wybranej metody płatności:

 1. w przypadku wybrania metody wskazanej w pkt. 5.1 a i 5.1 b - w momencie otrzymania należności za dane zamówienie przez Sprzedawcę
 2. w przypadku wybrania metody wskazanej w pkt. 5.1 c - nastąpi po potwierdzeniu przez Kupującego drogą mailową złożonego w sklepie zamówienia. W tym celu Kupujący otrzyma od Sklepu wiadomość e-mail o odpowiedniej treści z linkiem umożliwiającym potwierdzenie zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia to czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki i jest wskazany w opisie towaru na karcie danego produktu.
3. W przypadku gdy w jednym zamówieniu znajdują się produkty o różnych czasach realizacji, czas wysyłki całego zamówienia wydłuża się do najdłuższego wskazanego czasu realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość rozdzielenia zamówienia składającego się z kilku towarów na osobne przesyłki i wysłania ich w różnych terminach.
4. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności produktów, które w opisie posiadają informację „na zamówienie”. Czas realizacji zamówień zawierających produkty „na zamówienie” może się wydłużyć, przy czym Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Nabywcy. Nabywca będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
5. Czas realizacji zamówień dokonanych w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy jest liczony od pierwszego najbliższego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
6. W przypadku kiedy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu braku wybranego produktu w magazynie Sprzedawcy lub wyczerpania asortymentu, Nabywca zostanie o tym poinformowany i będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.
7. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu systemu rejestracji lub mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
8. Nabywca może zgłosić Sprzedawcy chęć wprowadzenia zmian w złożonym zamówieniu drogą mailową, a do swej ważności korekta taka musi zostać potwierdzona mailowo przez Sprzedawcę. Zmiany możliwe są wyłącznie przed jego zatwierdzeniem do realizacji przez Sprzedawcę, co nie wyłącza prawa Nabywcy do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa.
9. Zamówienie wysłane przez Sprzedawcę nie może być anulowane z zastrzeżeniem wypadków opisanych w niniejszym Regulaminie.
10. W indywidualnych przypadkach, zaakceptowanych przez Sprzedawcę można także anulować zamówienie opłacone lecz jeszcze niewysłane przez Sprzedawcę.
11. Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep powiadomi o tym fakcie Nabywcę za pomocą e-maila.

 

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku gdy rzecz nie jest zniszczona lub uszkodzona z powodów leżących po stronie Nabywcy w stopniu większym niż wynikającym ze zwykłego zarządu, tj. korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Nabywca powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1:

 1. drogą e-mailową na adres: sklep@malama.pl, lub
 2. listownie na adres: Malama Konrad Korek, ul. Lutniowa 13, 80-298 Gdańsk, z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”, 
 3. każdorazowo, ze wskazaniem którego zamówienia lub których towarów odstąpienie dotyczy. Do zachowania terminu wskazanego w pkt 8.1. wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Nabywca powinien odesłać towar należycie zapakowany (tj. zabezpieczony przed uszkodzeniami), w miarę możliwości wraz z wszystkimi metkami w terminie 14 dni od dokonania odstąpienia w sposób wskazany w pkt. 8.2.
4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć odstąpienie od umowy niezwłocznie, licząc dnia otrzymania rzeczy lub dostarczenia do Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, przy poszanowaniu postanowień pkt. 8.1 – 8.3. powyżej. Jeśli wszystkie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną spełnione, zwrot należnych Nabywcy płatności nastąpi niezwłocznie przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Nabywca lub w inny sposób na który Nabywca wyraził zgodę.
5. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy np. koszt przesyłki zwrotnej towaru do Sprzedającego.

 

IX. Reklamacje

1. Nabywcy służy prawo do reklamacji zakupionego w Sklepie towaru w wyniku niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem, opóźnień w dostawie z winy Sklepu oraz innych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji lub złego dopasowania towaru (o ile ma to zastosowanie).
3. W przypadku reklamacji Nabywca powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę drogą e-mailową , wysyłając formularz reklamacji , którego wzór stanowi Załącznik Nr 2, na adres sklep@malama.pl
4. Nabywca powinien odesłać reklamowany towar w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz z otrzymanym dowodem zakupu i formularzem reklamacji.
5. Naprawiony lub wymieniony na nowy towar jest dostarczany do Nabywcy na koszt Sprzedawcy.
6. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Reklamacje jak również towar podlegający reklamacji należy wysłać na adres: Malama Konrad Korek ul. Lutniowa 13, 80-298 Gdańsk, z dopiskiem „REKLAMACJA”.

 

X. Wymiana

1. Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny wymiany. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze wymiany towaru należy poinformować Sprzedawcę drogą e-mailową, wysyłając wiadomość na adres sklep@malama.pl. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.
2. Wymieniany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi metkami, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem stanowiącym Załącznik Nr 3.
3. Sprzedawca potwierdzi drogą mailową możliwość wymiany i dostępność produktów, które chciałby otrzymać Nabywca.
4. Koszt związany z wysyłką wymienianego i wymienionego na nowy towaru ponosi Nabywca.
5. Sprzedawca nie przyjmuje wysyłek za pobraniem.
6. Towar podlegający wymianie należy wysłać na adres: Malama Konrad Korek ul. Lutniowa 13, 80-298 Gdańsk, z dopiskiem „WYMIANA TOWARU”.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy
2. Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Dodatkowe informacje przydatne dla Nabywcy w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

XII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Sprzedawca, tj. Malama Konrad Korek, z siedzibą w Gdańsku 80-298, przy ulicy Lutniowej 13, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Gdańsku, pod numerem NIP 5882022620, REGON 220904955
2. Dane osobowe podane przez Nabywcę nie będą udostępniane innym podmiotom poza osobami które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację danego zamówienia Nabywcy (np. firma kurierska).
3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem Nabywcy, jednak jest niezbędne do poprawnej realizacji złożonego przez Nabywcę za pomocą Sklepu zamówienia.
4. Dane osobowe Nabywcy zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży, w przypadku chęci wykorzystania danych w innym celu Administrator uzyska zgodę Klienta za pomocą odpowiedniego formularza zawartego na stronie internetowe.
5. Dane osobowe Nabywców dokonujących płatności za pośrednictwem PayU za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
6. Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

 1. pisemnie na adres: ul. Lutniowa 13, 80-298 Gdańsk;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@malama.pl

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, o ile zmiany takie będą zasadne ze względu na np. ważny interes Sprzedawcy lub Nabywców, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Nabywców. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie obowiązują od momentu zaakceptowania przez nich tak zmienionego Regulaminu. Sprzedawca zastrzega, że w odniesieniu do Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie, pewne funkcje Sklepu lub nawet możliwość dokonywania zakupów w Sklepie mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu, co jednak nie stosuje się do już zamówionych towarów.
2. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla niego wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie lub odpowiednio zaakceptowania Regulaminu (w przypadku Nabywców korzystających z usługi konta w Sklepie).
3. Nabywcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.malama.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.
6. Dane właściciela sklepu: Malama Konrad Korek ul. Lutniowa 13, 80-298 Gdańsk, NIP: 5882022620, REGON: 220904955, e-mail: sklep@malama.pl, telefon +48 509 550 764
7. Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2016 roku.

Załączniki do regulaminu:

 • nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu (pobierz)
 • nr 2 - Formularz reklamacji (pobierz)
 • nr 3 - Formularz wymiany (pobierz)

 


 Inne pliki do pobrania:

 • Regulamin obowiązujący do dnia 30.09.2016  - archiwalny (pobierz . pdf
pixelpixel